Vår kvalitet och miljöpolicy

Sedan februari 2004 är vi certifierade för både kvalitet enligt ISO 9001 och miljö enligt ISO 14001 i Sverige. Arbetet med att certifiera hela koncernen inom Skandinavien påbörjas under januari 2020. Inom arbetet med ISO arbetar vi idag med övergripande mål för leveransprecision, kundnöjdhet, transporter och koldioxidutsläpp från tjänstebilar.

gop  ISO 9001 14001 certifikat SV 
gop  ISO 9001 14001 certifikat ENG

Verksamhet

Vi levererar plasthalvfabrikat i skivform för industriella applikationer samt kompletterande plastprodukter till industri, bygghandel och byggföretag. För att möta både interna och externa krav har vi valt att införa ett ledningssystem för kvalitet och miljö enligt kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Förhållningssätt

Våra produkter och tjänster skall representera marknadsledande teknik och kvalitet inom varje aktuellt segment och möta våra kunders krav på tillgänglighet, sortiment, applikationsrådgivning och teknisk service. Vi skall arbeta långsiktigt med vår marknadsföring och skapa goda affärsrelationer med våra kunder. Med kvalificerad personal och marknadsledande leverantörer är vi ett kvalitets- och miljömedvetet företag med stora resurser och specialkompetens inom våra affärsområden.

Miljöpåverkan

Vår direkta miljöpåverkan är den energi- och materialförbrukning samt avfallsgenerering som äger rum vid våra anläggningar i Kungsbacka, Spånga och Oslo. Vår indirekta miljöpåverkan är dels våra leverantörers varor och på vilket sätt de tillverkas och transporteras samt dels på vilket sätt våra kunder använder varorna.

Hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete genomsyrar allt vi gör; arbetet med att införa produkter, hantering av avfall, våra sociala relationer och vårt sätt att öka vår tillväxt. Vårt fokus ligger på att göra rätt från början, både för miljöns skull, men också för att undvika extra arbetsbörda och kostnader. Vårt arbete leder till ett hållbart företagande och nöjda kunder.

Vår kvalitet- och miljöpolicy innebär att:

 

Petra Carnbäck
VD, gop – Glasfiber & Plastprodukter AB
Kungsbacka, 2021-01-20

Till toppen