Vår kvalitet och miljöpolicy

Sedan februari 2004 är vi certifierade för både kvalitet enligt ISO 9001 och miljö enligt ISO 14001 i Sverige. Arbetet med att certifiera hela koncernen inom Skandinavien påbörjas under januari 2020. Inom arbetet med ISO arbetar vi idag med övergripande mål för leveransprecision, kundnöjdhet, transporter och koldioxidutsläpp från tjänstebilar.

Bureau Veritas Certification ISO 9001Bureau Veritas Certification ISO 14001

Verksamhet

gop AB levererar plasthalvfabrikat i skivform för industriella applikationer samt kompletterande plastprodukter till industri, bygghandel och byggföretag. Som ett led i vår strävan att möta både interna och externa krav har vi valt att införa ett ledningssystem för kvalitet och miljö enligt kraven i SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015.

Förhållningssätt

Våra produkter och tjänster skall representera marknadsledande teknik och kvalitet inom varje aktuellt segment samt tillgodose våra kunders krav på tillgänglighet, sortiment, applikationsrådgivning och teknisk service. Vi skall arbeta långsiktigt med vår marknadsföring och eftersträva goda affärsrelationer med våra kunder. Med kvalificerad personal och marknadsledande leverantörer skall vi uppfattas som ett kvalitets- och miljömedvetet företag med stora resurser och specialkompetens inom vårt produktområde.

Vår miljöpåverkan

Vår direkta miljöpåverkan är den energi- och materialförbrukning samt avfallsgenerering som äger rum vid våra anläggningar. Vår indirekta miljöpåverkan är dels våra leverantörers varor och på vilket sätt de tillverkas och transporteras samt dels på vilket sätt våra kunder använder varorna.

Vår kvalitet- och miljöpolicy innebär att:

Petra Carnbäck

VD, gop – Glasfiber & Plastprodukter AB

Kungsbacka, 2018-02-14

Till toppen