Hållbarhets­strategi

gops hållbarhetsarbete genomsyrar hela företaget och utgår från att allt hänger ihop. Hållbarhet är viktigt för oss dels från ett miljöperspektiv men också i arbetet med att utveckla och införa produkter, hur vi återvinner och hanterar avfall, i våra sociala relationer och i vårt sätt att öka vår tillväxt. Att göra rätt från början är viktigt både för miljön men också för att undvika extra arbetsbörda och kostnader, vilket bidrar till ett hållbart företagande och nöjda kunder.

För att säkerställa att vi arbetar med miljöfrågor som ger nytta från ett globalt perspektiv har vi valt att koppla vårt miljö- och hållbarhetsarbete till FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

gops miljömässiga ansvarstagande

gops sociala ansvarstagande

gops ekonomiska ansvarstagande

Via länken hittar du den svenska versionen av de globala målen

globalamålen.se

gops miljömässiga ansvarstagande

Utvecklingsarbete inom miljö

Vi arbetar ständigt med pågående förbättringsarbete för att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan. Inom organisationen har vi två dedikerade tjänster inom kvalitet- och miljö som arbetar övergripande med förbättringsarbete inom miljöfrågor. Vi håller oss uppdaterade inom skandinavisk miljölagstiftning och har ett pågående utvecklingsarbete inom hållbarhet, t.ex. tittar vi på cirkulära modeller och hur vi kan öka återvinningsgraden av våra produkter. För oss är det viktigt att miljöarbetet inkluderas på individnivå, därför anordnar vi interna utbildningar inom kvalitet och miljö för våra medarbetare.

Produktutveckling

För oss är det viktigt att erbjuda ett brett sortiment av hållbara produkter. Inte bara för att det är lönsamt utan för att vi som plastleverantör har ett viktigt uppdrag i att driva utvecklingen av hållbara plastprodukter som värnar om klimat och miljö framåt. Vår ambition är att ta hänsyn till hela livscykeln för de produkter vi marknadsför och sätter vårt namn på. Bland annat tar vi stor hänsyn till återvinningsaspekten när vi utvärderar nya produkter. Både när det gäller att ta in återvunna material i produktportföljen samtidigt som vi behöver säkerställa att produkterna som vi tar in kan tas om hand på rätt sätt efter att de är förbrukade, t.ex. via återvinning eller förbränning. Vår målsättning är att under 2021 kunna erbjuda våra kunder alternativ som är tillverkade av återvunnet material inom samtliga av våra produktgrupper.

Spill och avfall

Att utveckla vår sortering och återvinning av material i vår verksamhet ser vi som en viktig faktor, både som ett led i att minska vår miljöpåverkan men också som ett sätt att på bästa möjliga sätt utnyttja värdet av de resurser som vårt avfall faktiskt är. Från våra såganläggningar återvinner vi 100% av materialspillet från återvinningsbara produkter (förutom spill från PVC som lämnas till förbränning).

För våra avfallsprodukter har vi som målsättning att vi skall reducera mängden avfall som vi slänger som Brännbart/PTP med 10% jämfört med motsvarande period föregående år. Givetvis är vi anslutna till FTI som bistår med insamling och återvinning av förpackningsmaterial, samråder med Sveriges kommuner och rapporterar förpackningsvolymer till Naturvårdsverket.

Transporter och emballage

Vi strävar efter att så mycket som möjligt av värdet av vår transportvolym skall hanteras av bilar som uppfyller standarden Euro-5 eller högre. På lång sikt är vårt mål att 100% av transportvolymen skall hanteras av bilar som uppfyller standarden Euro-5 eller högre. Under 2020 är målet att 98% av vår transportvolym hanteras av bilar som uppfyller standarden Euro-5 eller högre.

Närhet är en viktig parameter för oss när vi utvärderar våra leverantörer. Med kortare leveransvägar och närhet till produktion kan vi minska vår påverkan av utsläpp ytterligare kopplat till transport. Under 2019 låg 80% av produktionen av våra inköp inom Europa. Vårt mål är att öka siffran till 85% under 2020.

Sedan hösten 2019 består vårt emballage till största del av 100% återvunnen polypropylen, materialet går att återvinnas ytterligare gånger efter förbrukning.

Koldioxidutsläpp från tjänstebilar

Vi strävar efter att ständigt sänka koldioxidutsläpp från våra tjänstebilar. Vårt mål är att vi senast 2020 skall ha sänkt våra tjänstebilars genomsnittliga utsläpp av Co2 till 125gr/km. Med mål för max Co2 sett till gr/km sänker vi årligen våra utsläpp, bland annat genom att alltid välja en bilmodell som har lägre utsläpp än den vi byter ut.

El från 100% förnybar elproduktion

För de anläggningar vi äger används endast el som har producerats med 100% förnybar elproduktion.

Miljömärkningar

BASTA-registrerade produkter

Flertalet av våra produkter inom Bygg & Trädgård är BASTA-registrerade. Det innebär att vi kan styrka att produkterna klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. EU:s lagstiftning REACH är kärnan i BASTA: s krav på kemiskt innehåll. BASTA vänder sig till alla som vill göra medvetna materialval i syftet att fasa ut ämnen med farliga egenskaper, till exempel fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, byggkonstruktörer eller privatpersoner.

e-BVD och dokumentation

Byggvarudeklarationer och annan dokumentation finns tillgänglig digitalt för flera av våra produkter. Vi arbetar fortlöpande med att ta fram byggvarudeklarationer.

REACH och RoHs

EU har världens strängaste kemikalielagstiftning och produktlagstiftningar. Med dokumentation inom REACH och RoHs kan vi styrka att produkter från våra leverantörer är säkra.

Klassificering av plastmaterial i nytt remissförslag från Svanen

Under våren 2020 har den statliga organisationen Svanen skickat ut ett nytt förslag kring Svanenmärkning av tryckerier. Eftersom remissen bland annat gäller plastmaterial har gop en pågående dialog med Svanen för att på bästa sätt bidra med vår kunskap för att utforma klassificeringen av olika plastmaterial.

Vi vill förtydliga att Svanen inte på något sätt vill förbjuda användningen av plast då det finns väldigt många fördelar med materialet såväl rörande tryckegenskaper som utomhusbeständighet. Däremot vill de precis som vi titta på hur vi kan skapa skivmaterial bestående av större andel återvunnen postindustriell plast för att bidra till lägre miljöpåverkan och ligga i framkant rörande hållbarhet.

Vi kommer om förslaget blir verklighet se till att redovisning kring gops produkter finns tillgänglig hos Svanen så att ni kan känna er trygga när ni handlar av gop. gop söker kontinuerligt efter nya produkter som möjliggör för våra kunder att leverera en större bredd av högkvalitativa och tåliga tryckmaterial med fokus på hållbarhet.

gops sociala ansvarstagande

Med utgångspunkt i vår värdegrund utvecklar vi interna rutiner för bland annat arbetsmiljö, medarbetarkultur, ledarskap och hälsa. Vi vill hela tiden utvecklas till en bättre arbetsgivare. För att identifiera brister och utvecklingsområden genomför vi årligen medarbetarundersökningar. Vi sätter stort värde i våra medarbetares hälsa och erbjuder förmåner som är kopplade till friskvård och personlig utveckling. gop har som övergripande mål att skapa en god arbetsmiljö för samtliga medarbetare. Eventuella risker för ohälsa i såväl fysiskt som psykiskt avseende måste förebyggas. Arbetsmiljöarbetet är en integrerad del i vår verksamhet som vi arbetar aktivt med för att förebygga risker för ohälsa, skador och olycksfall på arbetsplatsen.

gops ekonomiska ansvarstagande

    

Sedan vi började vår resa för 50 år sedan har gop drivits med ambitionen att skapa och upprätthålla en stabil och finansiellt stark organisation som skapar tillväxt på ett ansvarsfullt sätt. gop är ett självständigt familjeägt företag som ständigt arbetar med pågående förbättringar för att möta våra kunders efterfrågan och för att utveckla produkter och processer på ett ansvarsfullt sätt. gop ska bedriva affärer enligt god affärssed och med hög etik i alla koncernens relationer med leverantörer. Grunden för arbetet är gops uppförandekod som tillämpas på samtliga av bolagets tillverkande materialleverantörer. Uppförandekoden bygger på internationella ramverk som exempelvis ILOs kärnkonventioner och FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Uppförandekoden ställer bland annat krav på minimilön, hälsa, säkerhet och att barnarbete inte får förekomma.

Till toppen