Bæredygtigheds­stratgi

gops bæredygtighedsarbejde gennemsyrer hele virksomheden og er baseret på filosofien om, at alt hænger sammen. Bæredygtighed er ikke kun vigtig for os ud fra et miljømæssigt perspektiv, men også i forhold til produktudvikling og -lancering, hvordan vi genbruger og håndterer affald, i vores sociale relationer og i vores måde at øge væksten på. At gøre det lige fra starten er vigtigt for miljøet og for at undgå en øget arbejdsbyrde og omkostninger, hvilket er med til at sikre en bæredygtig virksomhed og tilfredse kunder

For at sikre, at vores miljøarbejde giver mening ud fra et globalt perspektiv, har vi valgt at basere vores miljø- og bæredygtighedsarbejde på FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

gops miljøansvar

gops sociale ansvar

gops økonomiske ansvar

Læs mere om verdensmålene her:

 

verdensmaalene.dk

gops miljøansvar

 

Udviklingsarbejde inden for miljø

Vi arbejder hele tiden på at blive bedre for løbende at reducere vores miljøpåvirkning. Virksomheden har således to særlige kvalitets- og miljøfunktioner, der arbejder overordnet med forbedringer på miljøområdet. Vi holder os opdateret om skandinavisk miljølovgivning og har et løbende udviklingsarbejde inden for bæredygtighed, hvor vi f.eks. ser på cirkulære modeller, og hvordan vi kan øge genanvendelsesgraden for vores produkter. For os er det vigtigt, at miljøarbejdet forankres på individuelt niveau, og derfor afholder vi interne kvalitets- og miljøkurser for vores medarbejdere.

Produktudvikling

For os er det vigtigt at tilbyde et bredt sortiment af bæredygtige produkter. Ikke kun fordi det kan betale sig, men også fordi vi som plastleverandør spiller en vigtig rolle i forhold til at fremme udviklingen af bæredygtige plastprodukter, der beskytter klimaet og miljøet. Vores ambition er at tage hensyn til hele livscyklussen for de produkter, vi markedsfører og lægger navn til, bl.a. lægger vi stor vægt på genanvendelsesmulighederne, når vi vurderer nye produkter.  Det gælder også i forhold til brugen af genbrugsmaterialer i produktporteføljen. Samtidig er vi nødt til at sikre, at produkterne kan bortskaffes korrekt efter endt brug, f.eks. gennem genanvendelse eller forbrænding. Vores mål er i 2021 at kunne tilbyde vores kunder alternativer fremstillet af genbrugsmaterialer inden for alle vores produktgrupper.

Affald

Øget sortering og genanvendelse af materialer i virksomheden er vigtig for at reducere vores miljøpåvirkning og sikre optimal udnyttelse af den ressource, som vores affald faktisk er. På vores produktionssteder genbruges alt restaffald fra genanvendelige produkter (bortset fra PVC-affald, der sendes til forbrænding).

Målet er at reducere mængden af brændbart affald/PTP-affald med 10% i forhold til samme periode sidste år. Vi er naturligvis med i en affaldsordning, som bistår med indsamling og genanvendelse af emballage, rådgiver kommuner og indberetter emballagemængder til miljømyndighederne. Desuden sendes elektronisk affald og batterier til genanvendelse på genbrugsstationer.

Transport og emballage

Vi tilstræber, at så stor en andel af vores transport som muligt sker med biler, der opfylder Euro 5-standarden eller højere. På langt sigt er det vores mål, at 100% af transporten skal ske med biler, der opfylder Euro 5-standarden eller højere. I 2022 er det målet, at 100% af vores transport skal ske med biler, der opfylder Euro 5-standarden eller højere.

Nærhed er et vigtigt parameter for os, når vi vurderer vores leverandører. Ved at sikre kortere leveringsveje og nærhed til produktionen kan vi yderligere reducere emissionerne i forbindelse med transport. I 2019 blev 80% af vores indkøb produceret i Europa. Målet er at øge dette tal til 85% i 2020.

Vores emballage består hovedsageligt af 100% genanvendt polypropylen, som kan genanvendes flere gange efter endt brug.

CO2-udledning fra firmabiler

Vi tilstræber løbende at reducere CO2-udledningen fra vores firmabiler. Vores mål er at sænke den gennemsnitlige CO2-udledning fra vores firmabiler til 140gr/km i 2022. Med et mål for den maksimale CO2-udledning i forhold til gr/km kan vi reducere vores årlige emissioner, bl.a. ved altid at vælge en bilmodel med lavere CO2-udledning end den bil, der udskiftes.

Elektricitet fra 100% vedvarende energikilder

På de anlæg, vi selv ejer, anvendes udelukkende elektricitet fra 100% vedvarende energikilder.

Miljømærkning

BASTA-registrerede produkter

De fleste af vores produkter til hus og have er BASTA-registrerede. Det betyder, at vi kan dokumentere, at produkterne opfylder de aftalte kriterier for miljø- og sundhedsskadelige egenskaber. BASTA’s krav til kemikalieindhold er baseret på EU’s kemikalieforordning REACH. BASTA henvender sig til alle, der ønsker at foretage bevidste materialevalg med henblik på at udfase produkter med farlige stoffer, bl.a. bygningsejere, entreprenører, arkitekter, bygningskonstruktører og privatpersoner.

e-BVD og dokumentation

Digitale byggeprodukterklæringer (e-BVD) og anden dokumentation kan fås for flere af vores produkter. Vi arbejder løbende på at udvikle byggeprodukterklæringerne.

REACH og RoHs

EU har verdens skrappeste kemikalie- og produktregler. Ved at have dokumentation, der opfylder kravene i REACH og RoHS, kan vi dokumentere, at produkterne fra vores leverandører er sikre.

gops sociale ansvar

Vores interne procedurer for arbejdsmiljø, medarbejderkultur, ledelse og sundhed etableres med udgangspunkt i vores kerneværdier. Vi ønsker hele tiden at udvikle os for at blive en bedre arbejdsgiver, og for at identificere mangler og udviklingsområder gennemfører vi årlige medarbejderundersøgelser.  Vores medarbejderes sundhed er vigtig for os, og vi tilbyder derfor goder, der skal sikre medarbejdernes trivsel og personlige udvikling.

gops overordnede mål er at skabe et godt arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Alle risici i forbindelse med medarbejdernes fysiske og psykiske helbred skal forebygges. Arbejdsmiljøet er en integreret del af vores virksomhed, som vi arbejder aktivt med for at forebygge helbredsrisici, skader og arbejdsulykker.

gops økonomiske ansvar

   

Siden vi begyndte vores rejse for 50 år siden, har gop været drevet af et ønske om at skabe og bevare en stabil og økonomisk stærk virksomhed, der skaber vækst på en ansvarlig måde. gop er en uafhængig, familieejet virksomhed, der arbejder med løbende forbedringer for at imødekomme kundernes efterspørgsel og udvikle produkter og processer på en ansvarlig måde.

gop skal drives i overensstemmelse med god forretningsskik og høje etiske standarder i alle koncernens relationer med leverandører. Grundlaget for arbejdet er det adfærdskodeks, der gælder for alle virksomhedens materialeleverandører. Adfærdskodekset er baseret på internationale regler som f.eks. ILO’s kernekonventioner og FN’s menneskerettighedserklæring. Adfærdskodekset indeholder bl.a. krav til mindsteløn og arbejdsmiljø, og om at børnearbejde ikke må finde sted.

Til toppen