Bærekraftstrategi

gops bærekraftarbeid gjennomsyrer hele selskapet og forutsetter at alt henger sammen. Bærekraft er viktig for oss, både fra et miljøperspektiv, men også i arbeidet med å utvikle og innføre produkter, hvordan vi resirkulerer og håndterer avfall, i våre sosiale relasjoner og i måten vi styrker veksten vår på. Å gjøre ting riktig fra starten er viktig både for miljøet og for å unngå ekstra arbeid og kostnader, noe som bidrar til et bærekraftig selskap og fornøyde kunder.

For å sikre at vi arbeider med miljøspørsmål som er nyttige sett fra et globalt perspektiv, har vi valgt å koble vårt miljø- og bærekraftarbeid til FNs 17 globale bærekraftmål.

gops miljøansvar

gops samfunnsansvar

gops økonomiske ansvar

Gjennom lenken finner du den norske versjonen av de globale målene:

FN.NO

gops miljøansvar

 

Utviklingsarbeid innen miljø

Vi arbeider alltid for å forbedre oss, slik at vi kan kontinuerlig redusere miljøpåvirkningen vår. I organisasjonen har vi to egne stillinger innen kvalitet og miljø. Disse arbeider overordnet med forbedringsarbeid knyttet til miljøspørsmål. Vi holder oss oppdatert på skandinavisk miljølovgivning, og vi har et kontinuerlig utviklingsarbeid innen bærekraft. For eksempel ser vi på sirkulære modeller og hvordan vi kan øke resirkuleringsgraden for produktene våre. For oss er det viktig at miljøarbeidet blir inkludert på individnivå. Derfor gjennomfører vi interne kurs innen kvalitet og miljø for medarbeiderne våre.

Produktutvikling

For oss er det viktig å tilby et bredt spekter av bærekraftige produkter. Ikke bare fordi det er lønnsomt, men også fordi vi som plastleverandør har et viktig oppdrag i å drive utviklingen av bærekraftige plastprodukter som ivaretar klimaet og miljøet i fremtiden. Vårt mål er å ta hensyn til hele livssyklusen for produktene vi markedsfører og setter navnet vårt på. Blant annet har vi ekstra fokus på resirkulering når vi vurderer nye produkter. Både når det gjelder å inkludere resirkulerte materialer i produktporteføljen og for å sikre at produktene vi tar inn, kan håndteres på riktig måte etter at de er brukt, for eksempel i form av resirkulering eller forbrenning. Målet vårt er at vi i 2021 skal kunne tilby kundene våre alternativer som er produsert av resirkulerte materialer i alle produktgruppene våre.

Svinn og avfall

Vi ser utvikling av sorteringen vår og resirkulering av materialer i virksomheten som en viktig faktor, både som et lett for å redusere miljøpåvirkningen vår, men også som en måte å på best mulig måte utnytte verdien av de ressursene som avfallet vårt faktisk er.

For avfallsproduktene våre har vi som mål å redusere mengden avfall som kastes som brennbart/PTP med 10 % sammenlignet med tilsvarende periode forrige år. Vi er naturligvis tilknyttet Grønt Punkt som bistår med innsamling og resirkulering av emballasje. For elektronisk avfall og batterier er vi tilknyttet Renas, som tar de gamle produktene videre til resirkuleringsanleggene sine.

Transport og emballasje

Vi har som mål at så mye som mulig av verdien av transportvolumet vårt skal håndteres av biler som oppfyller standarden Euro 5 eller høyere. I 2022 er målet at 100 % av transportvolumet vårt håndteres av biler som oppfyller standarden Euro 5 eller høyere.

Nærhet er en viktig parameter for oss når vi vurderer leverandørene våre. Med kortere avstander og nærhet til produksjonen kan vi redusere transportutslippet ytterligere. I 2019 lå 80 % av produksjonen av innkjøpene våre i Europa. Målet vårt er å øke dette tallet til 85 % i 2020.

Vår emballasje består i stort sett av 100 % resirkulert polypropylen, og materialet kan resirkuleres flere ganger etter at det har blitt brukt.

CO2-utslipp fra firmabiler

Vi arbeider kontinuerlig for å redusere CO2-utslippet fra firmabilene våre. Målet vårt er at vi senest i 2022 skal ha redusert det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra firmabilene våre til 109 g/km. Med mål for maks. CO2 definert som g/km, reduserer vi utslippene våre hvert år, blant annet ved å alltid velge en bilmodell med lavere utslipp enn den vi bytter ut.

Elektrisitet fra 100 % fornybar kraftproduksjon

Til anleggene vi eier selv, brukes det bare elektrisitet som er produsert med 100 % fornybar kraftproduksjon.

Miljømerkinger

NOBB

Byggvaredeklarasjoner og annen dokumentasjon er tilgjengelig digitalt for alle produktene våre mot bygg og anlegg. Vi arbeider fortløpende med å utarbeide byggvaredeklarasjoner, arbeidet gjøres fortløpende ved utvikling av nye produkter.

REACH og RoHs

EU har verdens strengeste kjemikalie- og produktlovgivning. Med dokumentasjon innen REACH og RoHs kan vi sikre at produkter fra leverandørene våre er trygge.

gops samfunnsansvar

Med utgangspunkt i verdigrunnlaget vårt utvikler vi interne rutiner for blant annet arbeidsmiljø, medarbeiderkultur, lederskap og helse. Vi ønsker alltid å utvikle oss for å bli en bedre arbeidsgiver. Vi gjennomfører medarbeiderundersøkelser hvert år for å avdekke mangler og finne utviklingsområder. Medarbeidernes helse er viktig for oss, og vi tilbyr fordeler som er knyttet til helsetiltak og personlig utvikling.

gop har som overordnet mål å skape et godt arbeidsmiljø for alle ansatte. Eventuelle helserisikoer, både fysiske og psykiske, skal forebygges. Arbeidet med arbeidsmiljøet er en integrert del av virksomheten vår som vi arbeider aktivt med for å forebygge risikoer for helseutfordringer, skader og ulykker på arbeidsplassen.

gops økonomiske ansvar

Siden starten for 50 år siden, har gop blitt drevet med mål om å skape og opprettholde en stabil og økonomisk solid organisasjon som skaper vekst på en ansvarlig måte. gop er et selvstendig, familieeid selskap som kontinuerlig arbeider med forbedringer for å oppfylle kundenes behov og for å utvikle produkter og prosesser på en ansvarlig måte.

gop skal drive virksomhet i tråd med god forretningspraksis og med høy etikk i alle relasjoner med leverandører. Grunnlaget for arbeidet er gops etiske retningslinjer, som gjelder for alle gops leverandører. De etiske retningslinjene er basert på internasjonale rammeverk, for eksempel ILOs kjernekonvensjoner og FNs menneskerettighetserklæring. De etiske retningslinjene stiller blant annet krav til minstelønn, helse, sikkerhet og at barnearbeid ikke skal forekomme.

Til toppen